U bent hier

Algemene voorwaarden

 

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN NDC mediagroep B.V.

Definities

De met een hoofdletter geschreven begrippen in deze algemene voorwaarden hebben, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven, de navolgende betekenis:

Adverteerder:

De Klant, natuurlijke persoon of rechtspersoon, die hetzij rechtstreeks, hetzij door bemiddeling van een reclamebemiddelaar, reclame-uitingen ter werving voor diens onderneming of organisatie, dan wel voor diens producten en/of diensten in een medium van NDC mediagroep plaatst.

Consument:

De Klant die natuurlijke persoon is en niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

Huishouden:

Elke adres verblijvend in het Verspreidingsgebied van een van de weekbladen van NDC mediagroep.

NDC:

Gebruiker van deze algemene voorwaarden in de zin van artikel 6:231 sub b Burgerlijk Wetboek, zijnde de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid NDC mediagroep BV gevestigd te (8932 PA) Leeuwarden aan de Sixmastraat 15, website: www.ndcmediagroep.nl (Kvk-nummer: 01016748) of een met haar verbonden vennootschappen die een Overeenkomst heeft gesloten;

Overeenkomst:

Alle tussen NDC en Klant gesloten Overeenkomsten voor onder anderen de levering van diensten of zaken door NDC aan Klant en het aangaan van een samenwerking tussen NDC en Klant.

Prestatie:

Iedere door NDC op grond van de Overeenkomst na te komen verplichting, waaronder, maar niet limitatief: het plaatsen van een advertentie, het verrichten van diensten, het leveren van zaken of het doen van betalingen;

Verspreidingsgebied:

Het voor ieder door NDC gedrukte dag- week- of maandblad door NDC, vast te stellen gebied waarbinnen het dag- week of maandblad regelmatig fysiek wordt verspreid.

Klant:

De wederpartij van NDC in de zin van artikel 6:231 sub c Burgerlijk Wetboek, zijnde de partij(en) waarmee NDC de Overeenkomst heeft gesloten of voornemens is te sluiten;

 

 

Artikel 1.         Toepasselijkheid

1.1

Deze algemene voorwaarden maken onlosmakelijk deel uit van ieder aanbod van NDC tot het aangaan van een overeenkomst.

1.2

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten. Naast deze algemene voorwaarden kunnen door NDC aanvullende voorwaarden van toepassing worden verklaard, indien bepalingen uit de aanvullende voorwaarden in strijd zijn met de algemene voorwaarden, prevaleren de bijzonder voorwaarden. Alle door Klant gehanteerde algemene of bijzondere voorwaarden worden door NDC uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.3

Bij onverenigbaarheid van deze algemene voorwaarden met de bepalingen in de Overeenkomst prevaleert de Overeenkomst.

1.4

Op de Overeenkomst met de Klant die tevens Adverteerder is, zijn mede van toepassing de Algemene Voorwaarden voor Reclame en Reclamecontracten van de Stichting ROTA (“De Regelen”), in werking getreden op 1 januari 2010 met uitzondering van de artikelen 16.2, 16.3 en 24 van de Regelen. Bij onverenigbaarheid van de Regelen met deze algemene voorwaarden prevaleren deze algemene voorwaarden.

1.5

Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijven de overige bepalingen in deze algemene voorwaarden volledig van toepassing.

 

Artikel 2.         Aanbod en aanvaarding

2.1

Ieder aanbod van NDC is vrijblijvend en kan onverwijld na aanvaarding worden herroepen.

 

Artikel 3.         Termijnen

3.1

Alle termijnen voor het verrichten van een Prestatie gegeven door NDC zijn indicatief, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Het verstrijken van een termijn waarop NDC een Prestatie zou verrichten, zonder dat de Prestatie is verricht, leidt niet tot verzuim aan de zijde van NDC.

 

 

Artikel 4.         Prestatie

4.1

NDC spant zich ervoor in de door haar te leveren Prestatie tijdig en naar beste kunnen uit te voeren.

4.2

Bij advertenties spant NDC zich er, onverminderd haar redactionele vrijheid, voor in dat de advertentie op de door de Klant voorgeschreven wijze en datum wordt geplaatst.

 

Artikel 5.         Bezorging dag- week- en maandbladen

5.1

NDC spant zich ervoor in de bezorging van dag- week- en maandbladen tijdig bij de Abonnee of Huishouden te bezorgen.

 

Artikel 6.         Duur en opzegging Overeenkomst

6.1

De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij anders overeengekomen of anders uit de Overeenkomst blijkt.

6.2

De Overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan eindigt van rechtswege, tenzij anders is overeengekomen. De Overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan kan worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand tenzij anders is overeengekomen.

 

Artikel 7.         Auteursrecht advertenties

7.1

Indien NDC voor de uitvoer van de Overeenkomst advertentiemateriaal in opdracht voor de Klant opmaakt is NDC  rechthebbende van de auteursrechten voor de gebruikte advertenties ten behoeve van de gesloten Overeenkomst tussen Klant en NDC.

7.2

Het is Klant niet toegestaan de door NDC voor de Overeenkomst opgemaakte advertenties te verveelvoudigen of openbaar te maken zonder schriftelijke toestemming van NDC.

7.3

De in artikel 7.1 genoemde bescherming van auteursrechten geldt voor de opgemaakte advertentie en niet voor (deel) materiaal zoals aangeleverd door Klant.

 

7.4

NDC behoudt zich van het recht voor kosten in rekening te brengen voor de opmaak van advertentie(s) voor de uitvoer van de Overeenkomst.

 

Artikel 8.         Betaling

8.1

Betalingen dienen voor de door NDC te leveren Prestatie te worden verricht en binnen de op de factuur vermelde betalingstermijn, tenzij anders is overeengekomen. (in geval van toepasselijkheid van de Regelen van de Stichting ROTA is artikel 16.2 van de Regelen niet van toepassing)

8.2

De Klant is niet bevoegd tot opschorting van zijn betalingsverplichting of verrekening daarvan met vorderingen op NDC, tenzij de Klant tevens Consument is.

8.3

Facturen kunnen door de NDC zowel elektronisch op het door de Klant opgegeven e-mailadres als op papier worden verstuurd.

 

Artikel 9.         Verzuim en kosten

9.1

Na het verstrijken van de betalingstermijn is de Klant jegens NDC in verzuim. Gedurende het verzuim is de Klant aan NDC een contractuele rente verschuldigd van 1% per maand over het openstaande bedrag. Alle (buiten)gerechtelijke kosten voor de invordering van facturen – met een minimum van 15 % over het te incasseren bedrag – komen voor rekening van de Klant. (In geval van toepasselijkheid van de Regelen van de Stichting ROTA is artikel 16.3 van de Regelen niet van toepassing).

9.2

Indien de Klant tevens Consument is, dan is de Klant bij verzuim pas buitengerechtelijk kosten verschuldigd nadat hij is aangemaand om binnen 14 dagen te betalen en hij daarbij tevens is gewezen op de gevolgen van het uitblijven van betaling. De buitengerechtelijk kosten bedragen voor de Consument:

 

Hoofdsom                  percentage vergoeding

over de eerste € 2500          15%  min. € 40

over de volgende € 2500     10%

over de volgende € 5000       5%

over de volgende € 190.000   1%

over het meerdere               0.5%

De vergoeding kan nimmer meer bedragen dan max. € 6775

 

Artikel 10.       Hoofdelijkheid

10.1

Indien sprake is van meer dan één Klant bij de Overeenkomst, dan zijn deze jegens NDC hoofdelijk verbonden tot de nakoming van de verplichtingen uit de Overeenkomst.

 

Artikel 11.       Gegevensverwerking

11.1

NDC verzamelt persoonsgegevens van de Klant en gebruikt deze voor het doeleinde waarvoor de Klant de gegevens aan NDC heeft verstrekt. NDC hanteert een privacy beleid dat op haar website is gepubliceerd. De Klant geeft toestemming voor verwerking van zijn gegevens.

 

11.2

NDC kan de door haar verzamelde persoonsgegevens gebruiken om de Klant door middel van een nieuwsbrief of op andere wijze op de hoogte te stellen van producten of diensten die voor de Klant interessant kunnen zijn. Indien de Klant hiertegen bezwaar heeft kan dit worden gemeld bij NDC t.a.v. de Afdeling Privacybeleid via onderstaande contactgegevens.

 

email:

contact.dvhn@ndcmediagroep.nl

 

post:

NDC mediagroep bv

tav. KlantenContactCentrum/afdeling Privacybeleid

Antwoordnummer 37

9700VB Groningen

 

11.3

De Klant kan te allen tijde inzicht krijgen in zijn gegevens en deze desgewenst aanpassen. Een verzoek tot inzage gebeurt schriftelijk bij NDC t.a.v. de Afdeling Privacybeleid zoals genoemd in artikel 11.2.

11.4

NDC zal de persoonsgegevens van de Klant niet aan derden doorgeven, behalve aan partijen die bij de uitvoering van een specifieke overeenkomst betrokken zijn of de voor de doeleinden van het privacy beleid gecontracteerde bewerker of een bevoegde instantie op grond van een wettelijke verplichting.

11.5

De Klant vrijwaart NDC voor eventuele in verband met de verwerking opkomende aanspraken van derden.

 

Artikel 12.       Prijswijzigingen

12.1

NDC is bevoegd na het sluiten van de Overeenkomst prijswijzigingen door te voeren. Indien een prijswijziging binnen drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst plaatsvindt, is de Klant die tevens Consument is bevoegd de Overeenkomst te ontbinden.

 

Artikel 13.       Overmacht

13.1

NDC is niet gehouden tot het nakomen van op haar rustende verplichtingen en schade te vergoeden indien zij verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede, maar niet limitatief verstaan: het niet of niet deugdelijk functioneren van de pers, het wegvallen van internet of telecommunicatieverbindingen ongeacht de oorzaak, tekortkoming van door haar ingeschakelde derden, verkeersopstopping, werkstakingen, gebrekkigheid van zaken, materialen, documenten, hardware, software, problemen met transportmoeilijkheden of belemmeringen van welke aard dan ook waardoor het vervoer van werknemers van NDC of door NDC verkochte zaken of door haar ingeschakelde derden wordt gehinderd of belemmerd, ziekte van haar werknemers of door haar ingeschakelde derden, oorlog, onlusten, overstroming, brand, stakingen, blokkade, oproer e.d., dit alles voorkomend bij NDC en/of bij haar ingeschakelde derden en/of bij de Klant.

13.2

Indien een overmacht situatie langer dan tien dagen heeft geduurd, heeft NDC het recht om de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk schriftelijke te ontbinden (overeenkomstig artikel 6:265 BW). Hetgeen reeds ingevolge de Overeenkomst gepresteerd is, wordt in dat geval naar verhouding afgerekend, zonder dat partijen elkaar overigens iets verschuldigd zullen zijn.

 

Artikel 14.       Ontbinding

14.1

NDC heeft naast de wettelijke bevoegdheid daartoe het recht de Overeenkomst te ontbinden in geval bij de Klant sprake is van: een aanvraag van surseance van betaling, faillissement, fusie, overname, liquidatie, splitsing, ondercuratelestelling, onder bewindstelling, toepassing van de Wet Schuldsanering Natuurlijke personen, bestuurswisseling, overlijden;

14.2

De Klant heeft niet het recht de Overeenkomst te ontbinden of te vernietigen, tenzij de Klant tevens Consument is. Dit artikel laat consumentenrechtelijke beschermingsbepalingen onverlet.

 

 

Artikel 15.       Aansprakelijkheid

15.1

De aansprakelijkheid van NDC jegens Klant voor schade wegens een tekortkoming in de nakoming, onrechtmatige daad, ongerechtvaardigde verrijking of op welke grondslag dan ook en van welke aard dan ook die direct of indirect voortvloeit uit de tussen NDC en de Klant gesloten Overeenkomst en daarmee verband houdende overeenkomsten en door NDC, haar werknemers, hulppersonen- of zaken is veroorzaakt, is beperkt tot ten hoogste het door de verzekeraar van NDC in het concrete geval uit te keren bedrag, tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van NDC of een van haar leidinggevenden.

15.2

Indien de schade niet door de verzekeraar wordt gedekt is de aansprakelijkheid van NDC beperkt tot de directe schade voor ten hoogste 10% van het bedrag van de laatste factuur.

15.3

NDC is in ieder geval niet aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade, waaronder in ieder geval begrepen: omzet/winstderving, bedrijfsschade, stagnatieschade, vertragingsschade, schade door fouten of onjuistheden in een advertentie, fouten of onjuistheden bij de plaatsing of het niet plaatsen of niet volgens de verwachting van de Klant plaatsen van een advertentie, schade door tegenvallende belangstelling, het mislopen of kwijtraken van klanten als gevolg van de wijze waarop een advertentie is geplaatst, dit alles in de breedste zin van het woord, beschadiging, vernietiging, verlies of verontreiniging van informatiedragers en de daarop aanwezige informatie (software).

15.4

De leden 15.1 en 15.2 en 15.3 laat toepasselijke consumentenrechtelijke beschermingsbepalingen onverlet.

15.5

Het recht op schadevergoeding vervalt in ieder geval wanneer Klant NDC niet schriftelijk aansprakelijk heeft gesteld binnen een periode van twee maanden na het moment waarop het schade toebrengende feit zich heeft voorgedaan.

 

Artikel 16.       Toepasselijk recht

16.1

Op de Overeenkomst en alle in verband daarmee direct of indirect voortvloeiende rechtsvorderingen is Nederlands recht van toepassing.

 

 

Artikel 17.       Bevoegde rechter

17.1

Alle geschillen welke tussen partijen mochten ontstaan — naar aanleiding van de Overeenkomst dan wel van nadere overeenkomsten en andere handelingen in samenhang met de Overeenkomst zoals bijvoorbeeld, zij het niet uitsluitend onrechtmatige daden, onverschuldigde betalingen en ongerechtvaardigde verrijkingen — zullen worden beslecht door de bevoegde rechter van de rechtbank Noord-Nederland, zittingsplaats Leeuwarden, zulks behoudens voor zover dwingende competentieregels aan deze keuze in de weg zouden staan. Indien de Klant tevens Consument is heeft deze het recht binnen een maand nadat door NDC schriftelijke een beroep op dit beding is gedaan voor de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.