[BRANDED] Het leukste werk is in de haven

Gelegen aan het Werelderfgoed de Waddenzee ligt de karakteristieke zeehaven-stad Harlingen. De rijke historie is zichtbaar in de statige grachtenpanden en pak-huizen. Het is een trekpleister voor toeristen. Het bruist in Harlingen, maar naast die kenmerkende toeristische gezelligheid heeft Harlingen nog een ander gezicht. Harlingen is de economische motor van de regio.

De bedrijven in de haven zijn zo divers en de soorten werkzaamheden zo uiteenlo-pend van aard, dat er voor iedereen iets te vinden is waar hij of zij zijn of haar hart kan ophalen. „De haven is daarmee niet alleen de grootste werkgever van en voor Harlingen, maar ook de leukste”, zegt Paul Pot, directeur van NV Port of Harlingen.

Diversiteit van de haven

In de haven zijn verschillende soorten bedrijven gehuisvest. Visserij is daarvan een bekend voorbeeld. De Urker vissers-vloot heeft al sinds de aanleg van de afsluitdijk haar thuishaven in Harlingen gevonden. Een haven is hiernaast natuur-lijk een plaats van overslag. Schepen meren aan en brengen goederen aan wal die een weg vinden naar het achterland. Dat zorgt voor werk in de logistieke sectoren bij specialistische verwerkingsbedrij-ven. Maar je vindt in de haven ook off-shorebedrijven, bedrijven in de energie-sector, zoutwinning en grindverwerking. En in de haven van Harlingen is ook bedrijvigheid op gebied van scheeps- en jachtenbouw.

„We zien een diversiteit aan werkzaamhe-den. Van ingenieurs, chauffeurs en termi-naloperators tot planners; maar vergeet ook niet de mensen die al die bedrijvig-heid faciliteren en ondersteunen.” Volgens Bastiaan Schurink, accountmana-ger van Port of Harlingen, zijn er genoeg mogelijkheden voor mensen die van de zee en de haven houden, maar toch meer talent hebben voor werk dat in eerste instantie minder met de haven wordt geassocieerd. „Ook hier zijn commerciële

talenten nodig, personeelsfunctionaris-sen, logistiek medewerkers en dergelijke. Doordat er zoveel te doen is in de haven, zijn er ook veel mogelijkheden om jezelf te blijven ontwikkelen, door te groeien of een overstap te maken van het ene naar het andere soort werk.”

Samenwerken met scholen

„Scholing is daarbij een belangrijke fac-tor”, zegt Paul Pot. „De haven heeft een nauwe band met maritieme opleidingen zoals de Maritieme Academie in Harlingen. Dit is een school voor vmbo, mbo en contractonderwijs. Maar we wer-ken ook samen met de Friese Poort, het Friesland College, technische universitei-ten, de hogere zeevaartschool op Terschelling, het Maritiem Instituut Willem Barentsz en met NHL Stenden in Leeuwarden. Dat zorgt voor een sterke uitwisseling van kennis, voor meer moge-lijkheden voor leerlingen en studenten en een nauwe aansluiting tussen theorie en praktijk.”

De haven heeft een innovatieve, hightech en ecologische missie

Mede omdat de haven in een natuurge-bied ligt, wordt de noodzaak voor duur-zaam leven en werken sterk gevoeld. Dat is een goede stimulans gebleken voor innovaties. „Een mooi voorbeeld is het onderhoud van de haven. Vaargeulen kun je hun natuurlijke gang laten gaan. In plaats van baggeren, kun je slib op het juiste moment opwoelen en door het getij laten afvoeren. Voor andere vraag-stukken, zoals de energietransitie, heb je technologische innovaties nodig. Groene LNG, bijvoorbeeld, waar rederij Doeksen mee gaat varen, is een mooie vooruitgang voor het milieu.”

„Bij het kiezen van studie en werk, kunnen dit belangrijke overwegingen zijn”, zegt Bastiaan. „Leuk werk hebben en ook een bijdrage kunnen leveren aan een duurza-mere wereld, dat geeft meerwaarde aan je baan.”

Het uitzicht is fantastisch

In de haven is voor iedereen wel een baan te vinden die samenvalt met wie je bent, wat je wilt en wat je kunt. Ben je dol op techniek, heb je een commerciële inslag, ga je graag met mensen om, hou je van flexibiliteit of juist van vastigheid? In de haven is het te vinden. „Vergeet de werk-plek niet, de uitzichten hier zijn fantas-tisch”, zegt Bastiaan. „Het leukste werk is in de haven.”

www.portofharlingen.nl