U bent hier

Privacy statement

 

Privacy Statement

In het kader van onze dienstverlening, wanneer u een abonnement neemt, een product bestelt, u aanmeldt voor een e-mail nieuwsbrief, gebruik maakt van onze interactieve diensten of anderszins contact heeft met een onderdeel van NDC mediagroep, legt NDC mediagroep gegevens vast. NDC mediagroep acht het van groot belang dat de door u verstrekte gegevens met alle zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid worden behandeld. NDC mediagroep conformeert zich daarom aan zowel de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) als de gedragscodes van de Dutch Dialogue Marketing Association (DDMA) en EmailMarketing Associatie Nederland (Emma).

Indien u op vrijwillige basis wordt gevraagd persoonsgegevens op te geven zal expliciet worden aangegeven waarvoor deze zullen worden gebruikt. NDC mediagroep zal de door u verstrekte persoonsgegevens niet doorgeven aan andere partijen anders dan de partijen die bij de uitvoering van een specifieke overeenkomst betrokken zijn. Voor zover er gebruik wordt gemaakt van diensten van externe dienstverleners, zijn de voorwaarden en privacyregels van deze dienstverleners van toepassing. NDC mediagroep is niet verantwoordelijke voor de rechtshandelingen c.q. het beleid van deze dienstverleners.

De door u verstrekte persoonsgegevens worden door NDC mediagroep gebruikt voor een optimale tenuitvoerlegging van de overeenkomst waaronder het (laten) onderhouden van contacten met de geregistreerde, het (laten) verrichten van marktonderzoek, het (laten) opstellen van profielen alsook om de geregistreerde per post, e-mail of telefoon te (laten) informeren over gelijksoortige producten en diensten van NDC mediagroep en over onze (nieuwe) producten en diensten die binnen uw interessegebied vallen. De persoonsgegevens worden niet zonder voorafgaande toestemming aan derden ter beschikking gesteld, tenzij er sprake is van een wettelijke verplichting of een rechterlijk bevel.

Inzage, correctie en bezwaar gegevens
Geregistreerden kunnen te allen tijde inzicht krijgen in hun gegevens en deze desgewenst aanpassen. Ook kunt u bezwaar aantekenen tegen het gebruik maken van uw gegevens voor bijvoorbeeld marketingdoeleinden. Een verzoek tot inzage of het indienen van een bezwaarschrift kunt u schriftelijk doen via:

NDC mediagroep
T.a.v. Afdeling Privacybeleid
Postbus 60
9700 MC Groningen