U bent hier

Lid Raad van Toezicht

Flexibel

Profielschets en profielenmix voor de leden van de Raad van Toezicht van de STOVOH

Organisatie:

De Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Hoogeveen (STOVOH) is verantwoordelijk voor het gehele aanbod van openbaar voortgezet onderwijs in en om Hoogeveen. Bij STOVOH werken circa 230 personeelsleden, die gezamenlijk werken aan kwalitatief goed en passend onderwijs. STOVOH biedt praktijkonderwijs, VMBO, Havo en VWO. STOVOH wordt bestuurd door de directeur-bestuurder, welke rapporteert aan de Raad van Toezicht (RvT).

Samenstelling en taken van de Raad van Toezicht:

De RvT bestaat uit minimaal 5 en maximaal 7 leden. De leden van de RvT worden benoemd door de Gemeenteraad van de gemeente Hoogeveen. NB. In dit document wordt vooralsnog uitgegaan van 5 leden.

Twee leden worden benoemd op bindende voordracht van de oudergeleding van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) en één lid op bindende voordracht van de GMR. De twee overige leden worden benoemd op voordracht van de RvT. De leden van de RvT worden benoemd voor een periode van maximaal vier jaar en zijn eenmaal herbenoembaar, volgens dezelfde procedure als hiervoor beschreven (bindende voordracht).

Taken van de Raad van Toezicht:

De RvT heeft, conform en vanuit de statuten, de volgende taken: Het uitoefenen van integraal toezicht op het beleid van de directeur-bestuurder en de algemene gang van zaken in de stichting waarbij de raad zijn toezicht zodanig inricht dat de maatschappelijke verantwoordelijkheid daarin tot uiting komt.

Onderwerpen van toezicht zijn:

 • Ontwikkeling, uitvoering en evaluatie van strategie
 • De resultaten die de organisatie realiseert
 • De effecten van belangrijke externe ontwikkelingen
 • Het relatiepatroon met de belangrijkste stakeholders en de externe reputatie
 • De statutair voorgeschreven taken inzake toezicht houden
 • Het functioneren als werkgever voor de directeur-bestuurder.
 • Het gevraagd en ongevraagd adviseren van de directeur-bestuurder en optreden als klankbord.
 • Het nemen van statutair voorgeschreven beslissingen. 

 

De besturings- en toezichtsfilosofie:

 

De directeur-bestuurder bestuurt de instelling; de RvT ziet erop toe dat de directeur-bestuurder dit doet conform de missie en doelstellingen van de instelling. De RvT houdt afstand tot de dagelijkse praktijk op de instelling en richt zich op de strategisch onderwerpen, de hoofdlijnen van beleid en de essentiële prestatie-indicatoren. De RvT kiest een proactieve instelling:, bepaalt zijn eigen agenda en prioriteiten en stemt die af met de directeurbestuurder. De RvT levert door zijn niveau, kennis, ervaring, contacten en optreden daadwerkelijk meerwaarde ten opzichte van de directeur-bestuurder.

Basiscompetenties vanuit de Code goed bestuur:

De code laat zich vertalen naar vier basiscompetenties in het profiel voor bestuur en toezichthouders in het voorgezet onderwijs:

 • Onafhankelijkheid : staan voor de eigen opvatting en principes en bereid zijn anderen met meer macht of invloed hiermee te confronteren;
 • Integriteit: handelen naar eer en geweten, in overeenstemming met geldende waarden, normen en regels. Daarop aanspreekbaar zijn en anderen hierop aanspreken.
 • Vertrouwen: uitgaan van de goede bedoelingen van anderen. Er op rekenen dat mensen doen wat ze zeggen.
 • Samenwerkingsvermogen: bijdragen aan een gezamenlijk resultaat met andere personen of groepen, ook wanneer dit niet van direct persoonlijk belang is.

Profiel van de raad als collegiaal orgaan:

Uitgangspunten bij de samenstelling De RvT functioneert als een team. Dit betekent het volgende:

 • binnen de RvT is sprake van transparantie, vertrouwen en een eerlijke en open communicatie;
 • in de RvT is sprake van heterogeniteit wat betreft maatschappelijke positie, ervaring en geslacht.
 • vermeden wordt dat de dominantie van één persoon de collegiale besluitvorming teveel eenzijdig kan inkleuren.

 de raad is zodanig samengesteld dat er sprake is van voldoende binding met de regio.

Algemeen profiel van een lid van de Raad van Toezicht:

Uitgangspunt voor de bezetting van de raad is dat de raad uit generalisten bestaat die gezamenlijk een multidisciplinair team vormen. De leden dienen te beschikken over de volgende kwaliteiten:

 • Een helikopterview, analytisch vermogen en het kunnen onderscheiden van hoofd- en bijzaken;
 • Besluitvaardigheid, resultaatgerichtheid, discussievaardigheid, vergadervaardigheid, communicatievaardigheid en integriteit;
 • Affiniteit met openbaar onderwijs;
 • Het vanuit een toezichthoudende rol kunnen oordelen over het functioneren van de stichting op grond van de beschikbare informatie;
 • Het evenwicht kunnen vinden tussen de noodzaak de directeur-bestuurder de nodige ruimte te geven en de noodzaak de juiste vragen te stellen c.q. een kritische houding aan te nemen richting de directeur-bestuurder;
 • Inzicht hebben in het functioneren van organisaties en in strategische afwegingsprocessen;
 • In staat zijn tot adequate samenwerking in een team gegeven de eigen toegevoegde waarde;
 • Het kunnen omgaan met zowel de openbaarheid als de vertrouwelijkheid van behandeling van en besluitvorming over onderwerpen.;
 • Binding met de missie, ambitie en strategie van de organisatie, zoals geformuleerd in het strategisch beleidsplan;
 • Onafhankelijk (zonder zakelijk belang, vrij van last en ruggespraak en als persoon);
 • Brede maatschappelijke belangstelling en inzicht in maatschappelijke en politiekeverhoudingen;
 • Bij voorkeur beschikken over een relevant netwerk.

In het kader van integriteit en onafhankelijkheid wordt het onverenigbaar geacht dat leden van de RvT:

 • zitting hebben in de GMR, deelraad of ouderraad van STOVOH;  lid zijn van de gemeenteraad of het college van B&W;
 • lid van een RvT zijn van een school voor primair of voortgezet onderwijs binnen het voorzieningsgebied van STOVOH;
 • bloed- en aanverwanten hebben tot en met de eerste graad die werknemer zijn of zijn geweest van de stichting binnen drie jaar na het einde van hun dienstverband;
 • een zodanige andere functie bekleden dat het lidmaatschap van de RvT kan leiden tot strijdigheid van deze functie met het belang van de stichting dan wel tot ongewenste vermenging van belangen dan wel de schijn van mogelijke belangenverstrengeling.

Specifieke profielen binnen de Raad van Toezicht:

Leden van de RvT dienen minimaal te voldoen aan het Algemene Profiel. Binnen de RvT zijn naast het algemene profiel drie specifieke profielen aanwezig, te weten de profielen Financien, Juridisch en Voorzitter.

Hiervoor gelden de volgende aanvullende eisen:

Profiel financiën:

 • bedrijfseconomische, financieel-technische kennis en kunde
 •  in staat zijn financiële informatie te doorzien en beoordelen
 • bij voorkeur kennis van de financieringsstructuur en bekostigingsmethodiek in de onderwijssector

Profiel juridisch:

 • algemeen juridische kennis en kunde, ervaring
 • bij voorkeur kennis van onderwijswetgeving en/of arbeidswetgeving  

Profiel voorzitter:

 • beschikt over bewezen bindende kwaliteiten;
 • is involdoende mate van beschikbaarheid (circa dubbele van een gewoon lid);
 • kan collegiaal leiding geven aan de RvT en regie voeren op het toezichtproces;
 • beschikt over een juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand;
 • is diplomatiek en heeft onderhandelingservaring;
 • kan, indien nodig, fungeren als boegbeeld van de raad en kan de belangen van de rechtspersoon en van de stichting naar buiten uitdragen;
 • heeft veel gevoel voor politieke verhoudingen;
 • is een goed technischvoorzitter;
 • is in staat de werkgeverschapstaak, de governance taak, de eigen werkzaamheden en de verantwoording van de RvT te bewaken;
 • is in staat de kwaliteit van de RvT te borgen en waar mogelijk of nodig deze te bevorderen
 • beschikt over natuurlijk gezag
 • beschikt over een relevant bestuurlijk netwerk
 • heeft een persoonlijke "fit" met de directeur-bestuurder (wederzijds vertrouwen en respect, geen rivaliteit)

 

Uw sollicitatie (CV met motivatiebrief) dient uiterlijk zondag 27 januari 2019 gemaild te zijn via onderstaande sollicitatie button. Na de sluitingsdatum zal de benoemingsadviescommissie een voorselectie maken. Sollicitatiegesprekken met kandidaten zullen naar verwachting plaatsvinden in week 2 of 3 van het nieuwe jaar.

Gebruik dit formulier om te solliciteren en direct een account aan te maken.

Bestanden moeten kleiner zijn dan 8 MB.
Toegestane bestandstypen: txt pdf doc docx.

Details