De Stichting Welzijnswerk Hoogeveen (SWW) is een moderne welzijnsorganisatie. Vanuit een open en klantgerichte houding wil de SWW een bijdrage leveren aan de kwaliteit van het bestaan van de inwoners van de gemeente Hoogeveen. Dit wordt vormgegeven in een groot aantal verschillende activiteiten zoals maatschappelijk werk, schoolmaatschappelijk werk, opbouwwerk, jongerenwerk, mantelzorgondersteuning, ondersteuning aan alle mogelijke vormen van vrijwilligerswerk, jongerenwerk, etc. De ca. 100 medewerkers en 300 vrijwilligers werken op gemotiveerde en innovatieve wijze aan de verdere optimalisering van de organisatie en de verbetering van het dienstenaanbod.

SWW zoekt

twee leden voor de Raad van Toezicht


Positie en functie

De Raad van Toezicht heeft in gezamenlijkheid als belangrijkste taak het toezicht houden op het beleid en de algemene gang van zaken binnen de organisatie in relatie tot de maatschappelijke doelstellingen van SWW. De Raad van Toezicht voert zijn kerntaken uit vanuit een integrale strategische en proactieve benadering. De verantwoordelijkheden van de Raad van Toezicht zijn: het algemeen toezicht houden op de (ontwikkeling van de) organisatie; het vormgeven van het werkgeverschap voor de directeur-bestuurder en formele besluitvorming bij de in het huishoudelijk reglement vastgelegde beslissingen of activiteiten. De Raad van Toezicht is de sparringpartner van de directeur-bestuurder en staat deze met raad en daad bij op formele en informele momenten. De Raad van Toezicht vergadert regulier minimaal vijf keer per jaar. Daarnaast wordt er tijd vrijgemaakt voor werkbezoeken, themabijeenkomsten en scholing. De Raad van Toezicht organiseert jaarlijks een zelfevaluatie.

Profiel lid Raad van Toezicht
Voor leden van de Raad van Toezicht wordt in het algemeen verwacht dat zij voldoen aan de
volgende eisen:

 • heeft affiniteit met de doelstelling en de welzijnsfunctie van de stichting;
 • bezit kennis en inzicht om lange termijnontwikkelingen op welzijnsgebied globaal te kunnen beoordelen;
 • heeft kennis van het besturen van een organisatie;
 • op een positief kritische en onafhankelijke wijze de dialoog kunnen voeren;
 • is in staat om op hoofdpunten toezicht te houden op het beleid van de directeur-bestuurder;
 • is in staat om op hoofdpunten toezicht te houden op de algemene gang van zaken binnen de stichting;
 • beschikt over voldoende relevante kennis en ervaring enerzijds en reflectief vermogen anderzijds om te kunnen fungeren als sparringpartner van de directeur-bestuurder;
 • een onafhankelijke opstelling en in staat om op transparante wijze verantwoording af te leggen over de uitvoering van de toezichthoudende taak;
 • een goede balans weten te bewaren tussen afstand en nabijheid;
 • vervult geen andere betaalde of onbetaalde functie die tot een belangenverstrengeling zou kunnen leiden;
 • heeft bij voorkeur aantoonbare binding met de gemeente Hoogeveen.

Specifieke kennis en vaardigheden:
Naast de hiervoor genoemde algemene kennis en vaardigheden zoeken wij voor de Raad van Toezicht:

 • een lid met expertise op het gebied van financieel bedrijfseconomische vraagstukken en financiële continuïteit van een maatschappelijke organisatie;
 • een lid met expertise op het gebied van politieke- en bestuurlijke vraagstukken en bij voorkeur kennis van kwaliteitsbeleid.

Wat bieden wij
Wij bieden een boeiende taak binnen een collegiaal functionerend team, waarin een nuttige bijdrage aan lokaal- en regionaal welzijn wordt geleverd.
Er is sprake van een vergoedingsregeling welke afgeleid is van de Governancecode van Sociaal Werk Nederland.

Informatie en reacties
Informatie over de vacatures is te verkrijgen bij mevrouw M. Diemer, voorzitter Raad van Toezicht, tel. 06-46078222.
Uw belangstelling voor het lidmaatschap van de Raad van Toezicht kunt u schriftelijk kenbaar maken voor 28 januari a.s.: SWW, t.a.v. de voorzitter van de Raad van Toezicht, mw. M. Diemer, p.a. Postbus 131, 7900 AC Hoogeveen of per e-mail rvt@swwh.nl.