Het  Openbaar Primair Onderwijs in de gemeente Noordenveld zoekt met ingang van 1 januari 2023

Vijf leden raad van toezicht

OPO Noordenveld  is op dit moment nog onderdeel van de gemeente Noordenveld en na een goed verlopen traject heeft de gemeenteraad besloten dat er per 1 januari 2023 een verzelfstandiging naar een stichting plaats kan vinden. OPO Noordenveld heeft 10 openbare scholen voor basisonderwijs, 1 samenwerkingsschool en een school voor speciaal basisonderwijs. Op de scholen krijgen 2000 leerlingen les en werken 250 mensen aan de missie “Het beste onderwijs voor ieder kind”.

Wat zoeken wij?
Voor de nieuw op te richten stichting zoekt het College van B&W een raad van toezicht met 5 leden, waarvan 1 lid wordt voorgedragen vanuit de GMR, twee leden op  voordracht van de oudergeleding van de GMR en twee leden op voordracht van de Raad van Toezicht zelf. Een van de leden wordt voorzitter.

De raad van toezicht vervult op hoofdlijnen de volgende kerntaken:

 • Toezicht: het integraal toezicht houden op het beleid, de doelstellingen en de algemene gang van zaken binnen de onderwijsorganisatie;
 • Advies: het bieden van raad en advies aan het bestuur;
 • Werkgever: de raad is de werkgever van het bestuur;

Voor nieuwe raad van toezicht zijn in ieder geval de volgende invalshoeken van belang:  Onderwijs, Personeel,  Financiën, Bestuur, Juridische zaken /Huisvesting. Leden van de raad van toezicht onderschrijven de Code Goed Bestuur in het Primair Onderwijs en handelen daarnaar. Wij streven naar een gelijkwaardige verdeling van mannen en vrouwen in de raad van toezicht, waar diversiteit zichtbaar is.

Wat vragen wij?

 • Daarnaast dient de raad de voorgenomen besluiten van het bestuur ten aanzien van de meerjarige beleidskaders, de jaarlijkse begroting en de jaarrekening goed te keuren, voordat tot vaststelling kan worden overgegaan.
 • Een academisch niveau van denken en functioneren en inzicht in (strategische) bestuurlijke processen binnen complexe organisaties;
 • Affiniteit met het onderwijs in de gemeente Noordenveld, de identiteit van de scholen en brede maatschappelijke betrokkenheid ;
 • Bij voorkeur ervaring als toezichthouder in de publieke sector;
 • Het vermogen om de visie en missie van OPON te bewaken;
 • Een juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand;
 • Verbondenheid met, kennis van en inzicht in actuele maatschappelijke ontwikkelingen rondom het onderwijs;
 • Het vermogen om in teamverband de adviserende en toezichthoudende rol uit te oefenen, een bijdrage te leveren aan de discussie en de inbreng van anderen op waarde te schatten;
 • Voldoende relevante kennis en ervaring enerzijds en reflectief vermogen anderzijds om te kunnen fungeren als sparringpartner van het bestuur;
 • Een onafhankelijke opstelling en het vermogen om op transparante wijze verantwoording af te leggen over de uitvoering van de toezichthoudende taak.

Wat kunnen wij bieden?

 • De RvT kan in een nieuwe setting het toezicht gaat vorm geven. Er is passende begeleiding en scholing mogelijk bij het vormgeven en uitvoeren van het toezicht.
 • Leden van de raad van toezicht ontvangen een honorarium en een onkostenvergoeding.

Op zoek naar meer informatie?
Het digitale informatiepakket kunt u downloaden vanaf de website www.onderwijs-noordenveld.nl. In dit pakket zijn de profielschets en overige relevante documenten opgenomen. Voor informatie over OPO Noordenveld kunt u bellen met Han Sijbring, algemeen directeur van OPO Noordenveld (06-54355758). Voor informatie over de procedure en de inhoud van de functie kunt u bellen met Aldert Hoksbergen van Het Governancebureau (06-52880841)

Geïnteresseerd?
U kunt uw gemotiveerde, schriftelijke sollicitatie voorzien van een beknopte CV, onder vermelding van vacature Raad van Toezicht, per mail sturen aan dhr. A. Wekema, wethouder van de gemeente Noordenveld, via administratie@onderwijs-noordenveld.nl. Mocht u de rol van voorzitter ambiëren, dan kunt u dat kenbaar maken in uw brief.

Het digitale informatiepakket bestaat uit:

 • Toezichtvisie
 • Reglement raad van toezicht
 • Profielschets raad van toezicht
 • Concept-statuten nieuwe stichting
 • Honorarium en vergoedingen
 • Code Goed Bestuur Primair Onderwijs
 • OPON Jaarverslag 2021 (deze is op te vragen via adminstratie@onderwijs-noordenveld.nl)