Het bestuur van het Collectief ANC Westergo is op zoek naar een nieuwe

Voorzitter (v/m)

 

Het doel is om de functie per 1 januari aanstaande over te dragen aan de nieuwe voorzitter. Op deze website kunt u kennis nemen van de organisatie en haar werkgebied. Zowel de bestuurlijke opzet en de werkorganisatie worden uitgelicht. Het bestuur bestaat uit drie personen. Daarnaast functioneert een beleidsraad als adviesorgaan van het bestuur.
ANC Westergo is in 2015 opgericht door de 6 inliggende Agrarische Natuur Verenigingen.

Algemeen

Het Bestuur van Collectief ANC Westergo is verantwoordelijk voor het algehele functioneren en aansturen van de organisatie. Dat vraagt om deskundige bestuurders
met verschillende competenties. De kerntaken van het bestuur zijn:

 • Het voeren van een bestendig beleid dat draagvlak heeft bij de ANV’s en de leden en de uitvoerders in het veld.
 • Het zorg dragen voor een correcte uitvoering van het ANLB en andere gecontracteerde uitvoeringstaken.
 • Het blijvend inspelen op de ontwikkelingen van het agrarisch natuurbeheer om de leden/deelnemers adequaat en zo goed mogelijk van dienst te zijn.
 • Het inrichten, organiseren en aansturen van een professioneel functionerend werkapparaat, waarin samenwerking en het benutten van elkaars kwaliteiten maximaal worden benut.
 • Het actief leveren van inbreng bij het KBF en BoerenNatuur, teneinde het agrarisch natuurbeheer in al haar facetten te versterken.
 • Het zijn van gesprekspartner met de gebiedspartijen.

Het bestuur bestaat op dit moment uit drie personen; voorzitter, secretaris en penningmeester. De statuten van Westergo geven aan dat het bestuur dient te bestaan
uit minimaal 3 en maximaal 6 personen.

De omzet van Westergo is plus minus 1,75 miljoen euro per jaar. Westergo onderhoudt verschillende contractrelaties zoals tussen provincie en collectief, tussen collectief en ANV en tussen collectief en deelnemende boer/beheerder. Daarom zijn kennis van ecologie (o.a. voor de ecologische toets), van de controle taak met sanctionerende bevoegdheden en van administratieve en financiële zaken noodzakelijk. Uitgaande van de taken en werkzaamheden die aan het collectief zijn gekoppeld, zijn op basis daarvan functiebeschrijvingen opgesteld. Deze vormen de basis onder het profiel van de bestuurders.

Competenties van de bestuurder

De competenties van de bestuurders van het collectief moeten aansluiten op de taken en verantwoordelijkheden. Iedere bestuurder heeft een directe verantwoordelijkheid
voor een bepaald taakveld.

Naast competenties is het van groot belang dat het bestuurslid het vertrouwen van de achterban heeft, affiniteit heeft met agrarisch natuur- en landschapsbeheer (ANLB) en
plattelandsontwikkeling, hij/ zij in staat is het ANLB belang naar buiten toe uit te dragen, beschikt over een passend netwerk in het groene domein, voldoende tijd beschikbaar heeft om zich in te zetten voor het collectief en in staat is om bruggen te slaan tussen de verschillende partijen in de gebiedscoalitie. De bestuurder moet bovendien voldoende afstand kunnen nemen tot het privé belang van de individuele deelnemende boeren/beheerders en onafhankelijk van die belangen besluiten kunnen nemen, ook als dat besluiten zijn die weerstand kunnen oproepen.

Het collectief dient zorg te dragen voor een transparante besluitvorming. Dat vraagt om een goede communicatie met de ANV’s en met de deelnemers/beheerders.

Profiel voorzitter

 • Belangstelling en passie voor het Agrarisch Natuur Beheer
 • HBO denk- en werkniveau
 • Bij voorkeur wonend in het werkgebied van het collectief
 • Beschikken over een netwerk in de regio in het groene domein
 • Kennis van landbouw, flora/fauna en/of landschap
 • Brede maatschappelijke kijk op de ontwikkeling van de landbouw en de natuur
 • Bestuurlijke ervaring en een teamplayer zijn met goede communicatieve vaardigheden
 • Proactieve houding en een oog voor mogelijkheden voor verbetering van de organisatie

Functie voorzitter

 • Ervaring met representatie, leidinggevende kwaliteiten
 • Goede en kritische sparring partner voor ANV bestuurders en personeel
 • Als woordvoerder namens de organisatie en als onderhandelaar met derden beschikt hij/zij over goede contactuele vaardigheden en overtuigingskracht (inspirerend leiderschap)
 • Binnen de organisatie streeft hij/zij na om ieders kwaliteiten optimaal te benutten ten dienste van de organisatie als geheel (samenbindend leiderschap)
 • De voorzitter is samen met de overige bestuursleden mede verantwoordelijk voor het functioneren van de organisatie.
 • Beschikbare tijd: ongeveer 3 dagdelen per week

Contact

Jouw sollicitatiebrief, voorzien van CV, stuur je voor 25 oktober per mail naar info@ancwestergo.nl. Wil je meer informatie dan kun je contact opnemen met Berend Santema, voorzitter ANC Westergo, 06-57567605 (na 9 oktober).